KANCELARIA NOTARIALNA


Iwona Piwowarczyk Marcelina Mikołajek-Wiktor notariusze


Kontakt


Godziny otwarcia: Pon - Pt: 9:00 - 17:00

kancelaria@notariuszkatowice.com

Informujemy, że w związku z prowadzoną działalnością prawniczą przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa mającymi zastosowanie do takiej czynności, tj. przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (znane jako RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią nowej polityki prywatności, która opisuje cel i podstawę prawną przetwarzania przez nas danych osobowych, okres ich przetwarzania oraz szczegółowe informacje dotyczące Państwa uprawnień.

32 323 14 66 ☎ 505 460 800 ✓ Notariusz zaprasza do kancelarii notarialnej od Pn do Pt: 9-17. Katowice, ul. Opolska 17-19 (boczna ul. Sokolskiej)

Kancelaria Notarialna Iwona Piwowarczyk Marcelina Mikołajek-Wiktor notariusze znajduje się w centrum Katowic, na pierwszym piętrze w nowej kamienicy przy ulicy Opolskiej 17-19 (boczna od ulicy Sokolskiej, w pobliżu Placu Wolności).

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Inne terminy możliwe są po ustaleniu telefonicznym.

Prowadzimy kompleksową obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych (sprawdź, jak pracujemy). Informacje oraz porady związane z czynnościami notarialnymi udzielane są przez notariusza bezpłatnie.

Zapewniamy dokonywanie czynności notarialnych w klimatyzowanym lokalu, a z myślą o dzieciach stworzyliśmy miejsce przyjazne maluchom. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
Czynność notarialna może być dokonana poza kancelarią notarialną, jeśli przemawia za tym charakter czynności (np. walne zgromadzenie spółki akcyjnej) lub szczególne okoliczności (np. strona czynności nie może być obecna w kancelarii ze względu na podeszły wiek lub chorobę).

Bliskość Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) zapewnia szybki dojazd do Kancelarii, przy której znajdują się liczne parkingi i miejsca parkingowe. Natomiast sąsiedztwo przystanków autobusowych  tramwajowych umożliwia wygodny dostęp do komunikacji miejskiej.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub przez formularz kontaktowy.

Notariusz


Iwona Piwowarczyk - Notariusz Katowice

Iwona Piwowarczyk

Notariusz Katowice

Została powołana na stanowisko notariusza przez Ministra Sprawiedliwości z wyznaczeniem siedziby kancelarii notarialnej w Katowicach. Aplikację notarialną w trybie etatowym odbyła pod patronatem Notariusza Katarzyny Żubrowskiej, gdzie następnie zajmowała stanowisko zastępcy notarialnego. Studia magisterskie na kierunku prawo ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, broniąc pracę magisterską pt. "Notarialne poświadczenie dziedziczenia" pod kierownictwem prof. dr hab. Jacka Góreckiego. Specjalizuje się w prawie spadkowym, prawie spółdzielczym, obrocie nieruchomościami oraz w prawie gospodarczym i handlowym.


Marcelina Mikołajek-Wiktor - Notariusz Katowice

Marcelina Mikołajek-Wiktor

Notariusz Katowice

Została powołana na stanowisko notariusza przez Ministra Sprawiedliwości z wyznaczeniem siedziby kancelarii notarialnej w Katowicach. Przed powołaniem wykonywała zawód radcy prawnego prowadząc indywidualną kancelarię radcowską. Studia magisterskie na kierunku prawo ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, broniąc pracę magisterską pt. "Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych " pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Nowińskiej. Specjalizuje się w prawie zobowiązań, własności intelektualnej oraz prawie nieruchomości.

Czynności notarialne


Notariusze Iwona Piwowarczyk oraz Marcelina Mikołajek-Wiktor powołane są do dokonywania czynności notarialnych w przypadkach wymaganych prawem lub gdy taka jest wola stron.

Notariusz dokonuje następujących czynności:
? sporządza akty notarialne (np. umowa sprzedaży nieruchomości),
? sporządza poświadczenia (np. poświadczenie podpisu),
? sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (notarialne stwierdzenie nabycia spadku),
? spisuje protokoły (np. protokół walnego zgromadzenia spółki akcyjnej),
? sporządza protesty weksli i czeków,
? przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty lub dane na informatycznym nośniku danych,
? doręcza oświadczenia,
? sporządza projekty aktów i oświadczeń,
? sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów.


Informacje oraz porady związane z czynnościami notarialnymi udzielane są przez notariusza bezpłatnie.

Dokumenty potrzebne do dokonania przykładowych czynności notarialnych dostępne są w sekcji Dokumenty.


Czynność notarialna może być dokonana poza kancelarią notarialną, jeśli przemawia za tym charakter czynności (np. walne zgromadzenie spółki akcyjnej) lub szczególne okoliczności (np. strona czynności nie może być obecna w kancelarii ze względu na podeszły wiek lub chorobę).

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Jeśli stroną czynności notarialnej jest osoba nieposługująca się językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.

Czynności Notarialne

Dokumenty i opłaty


Przedstawiamy spis dokumentów niezbędnych do dokonania najbardziej typowych czynności notarialnych oraz informację gdzie można je uzyskać.

Jeśli czynność, którą chcecie Państwo dokonać nie jest wymieniona poniżej, prosimy o kontakt z pracownikami Kancelarii, celem ustalenia dokumentów potrzebnych do sporządzenia danej czynności notarialnej.

Poprawność dostarczonych dokumentów podlega weryfikacji i potwierdzeniu przez pracowników Kancelarii przed dokonaniem czynności notarialnej.

Wszelkie dokumenty potrzebne do dokonania czynności notarialnej powinny być przedłożone w oryginale.

w przypadku osoby fizycznej:
dane: imiona, nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
dokument stwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty, paszport, karta pobytu (który należy mieć ze sobą w momencie dokonywania czynności notarialnej)
pełnomocnictwo , w przypadku działania przez pełnomocnika
numer identyfikacji podatkowej – NIP, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
umowa majątkowa małżeńska , jeśli została zawarta
w przypadku osoby prawnej lub spółek osobowych:
dane osób reprezentujących osobę prawną lub spółkę osobową: imiona, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość (który należy mieć ze sobą w momencie dokonywania czynności notarialnej)
informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców
tekst jednolity umowy spółki lub statut
pełnomocnictwo, w przypadku działania przez pełnomocnika
Rodzaj dokumentu
Gdzie można uzyskać
odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer elektroniczny księgi wieczystej
Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych właściwy, ze względu na miejsce położenia nieruchomości (w Katowicah - Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Francuska nr 70A)
dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)
wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej
Starostwo Powiatowe właściwe, ze względu na miejsce położenia nieruchomości (w Katowicach – Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska nr 2)
wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej – jeśli w akcie notarialnym zamieszczony będzie wniosek o odłącznie działki z dotychczasowej księgi wieczystej
Starostwo Powiatowe właściwe, ze względu na miejsce położenia nieruchomości (w Katowicach – Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska nr 2)
wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu
Gmina właściwa, ze względu na miejsce położenia nieruchomości (w Katowicach – Urząd Miasta Katowice, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Rynek 13)
ostateczna decyzja o warunkach zabudowy, jeśli została wydana
decyzję wydaje Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta właściwy, ze względu na miejsce położenia nieruchomości (w Katowicach – Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 13)
ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, jeśli nastąpił podział nieruchomości i nie jest wprowadzony do księgi wieczystej
decyzję wydaje Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta właściwy, ze względu na miejsce położenia nieruchomości (w Katowicach – Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 13)
mapę z projektem podziału, jeśli nastąpił podział nieruchomości i nie jest wprowadzony do księgi wieczystej
zaświadczenie potwierdzające, że nabycie zbywanej nieruchomości było zwolnione od podatku od spadków i darowizn albo należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy: nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia pod dniu 11 sierpnia 1983 roku, a po dniu 1 stycznia 2007 roku – także gdy nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku
Urząd Skarbowy (w Katowicach: Pierwszy Urząd Skarbowy, ul. Żwirki i Wigury nr 17 lub Drugi Urząd Skarbowy, ul. Paderewskiego nr 32B)
umowa kredytowa, jeśli nabycie będzie finansowane z kredytu
Rodzaj dokumentu
Gdzie można uzyskać
odpis zwykły z księgi wieczystej lub sam numer elektroniczny księgi wieczystej
Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych właściwy, ze względu na miejsce położenia nieruchomości (w Katowicach - Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Francuska nr 70A)
dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)
zaświadczenie potwierdzające, że nabycie zbywanej nieruchomości było zwolnione od podatku od spadków i darowizn albo należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy: nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia pod dniu 11 sierpnia 1983 roku, a po dniu 1 stycznia 2007 roku – także gdy nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku
Urząd Skarbowy (w Katowicach: Pierwszy Urząd Skarbowy, ul. Żwirki i Wigury nr 17 lub Drugi Urząd Skarbowy, ul. Paderewskiego nr 32B)
umowa kredytowa, jeśli nabycie będzie finansowane z kredytu
Rodzaj dokumentu
Gdzie można uzyskać
odpis zwykły z księgi wieczystej lub sam numer elektroniczny księgi wieczystej, jeśli jest prowadzona dla zbywanego spółdzielczego prawa
Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych właściwy, ze względu na miejsce położenia nieruchomości (w Katowicach - Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, ul. Francuska nr 70A)
zaświadczenie o przysługującym prawie do lokalu wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową
dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, przydział, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)
zaświadczenie potwierdzające, że nabycie zbywanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu było zwolnione od podatku od spadku i darowizn albo należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy: nabycie nastąpiło w drodze dziedziczenia lub zasiedzenia pod dniu 11 sierpnia 1983 roku, a po dniu 1 stycznia 2007 roku – także gdy nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku
Urząd Skarbowy (w Katowicach: Pierwszy Urząd Skarbowy, ul. Żwirki i Wigury nr 17 lub Drugi Urząd Skarbowy, ul. Paderewskiego nr 32B)
umowa kredytowa, jeśli nabycie będzie finansowane z kredytu
Rodzaj dokumentu
Gdzie można uzyskać
skrócony odpis aktu małżeństwa
Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu spadkodawcy (w Katowicach – Urząd Stanu Cywilnego, Plac Wolności nr 12A)
Rodzaj dokumentu
Gdzie można uzyskać
testamentyspadkodawcy, jeśli były sporządzone (w tym zmienione i odwołane)
odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu spadkodawcy (w Katowicach – Urząd Stanu Cywilnego, Plac Wolności nr 12A)
zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL spadkodawcy
Urząd Gminy, właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy(w Katowicach – Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska nr 4)
odpis skrócony aktu małżeństwa - dotyczy osób, które po zawarciu związku małżeńskiego zmieniły nazwisko
Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu spadkodawcy (w Katowicach – Urząd Stanu Cywilnego, Plac Wolności nr 12A)
numery ksiąg wieczystych lub dokumenty (np. wypis aktu notarialnego) potwierdzające własność nieruchomości wchodzących w skład spadku po zmarłym (dotyczy też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego prowadzona jest księga wieczysta)
umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia zawarte pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercami, jeśli zostały sporządzone
oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku, jeśli zostały złożone przed przystąpieniem do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia
dane osoby powoływanej do spadku lub wydziedziczonej (imiona, nazwisko, imiona rodziców, aktualny adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia) jeśli testament zawierać ma zapis windykacyjny – szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zapisu (w przypadku nieruchomości: elektroniczny numer księgi wieczystej lub akt notarialny, będący podstawą nabycia nieruchomości)
Rodzaj dokumentu
Gdzie można uzyskać
odpis skrócony aktu zgonu zmarłego, po którym ma być złożone oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku
Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu spadkodawcy (w Katowicach – Urząd Stanu Cywilnego, Plac Wolności nr 12A)
informacja o sporządzonych testamentach
informacja o innych spadkobiercach ustawowych bądź testamentowych: imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania, nadto informacja o osobach, które już odrzuciły lub przyjęły spadek – wskazanie daty i aktu którym dokonano czynność

Konsultacje związane z czynnościami notarialnymi udzielane przez notariusza są nieodpłatne.

W związku z dokonywaną czynnością notarialną pobierane są podatki (podatek od czynności cywilno-prawnej lub podatek od spadków i darowizn), opłata sądowa oraz taksa notarialna.

W celu ustalenia kosztów danej czynności notarialnej prosimy o kontakt z Kancelarią.

Notariusz, jako płatnik, obowiązany jest na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy to tylko czynności przewidzianych w ustawie, dokonywanych w formie aktu notarialnego. Podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

● umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
● umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
● umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
● umowy dożywocia,
● umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
● ustanowienie hipoteki,
● ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
● umowy depozytu nieprawidłowego,
● umowy spółki;

a także zmiany wymienionych wyżej umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Natomiast podatek od spadków  darowizn pobierany jest przez notariusz (płatnika) tylko w przypadku sporządzenia czynności w formie aktu notarialnego, a które obejmują: umowę darowizny, nieodpłatne zniesienie współwłasności lub ugodę w tym zakresie.

Opłatę sądową od wniosku o wpis do księgi wieczystej, podlegającego zamieszczeniu w akcie notarialnym, strona czynności prawnej, na której spoczywa obowiązek poniesienia opłaty, uiszcza gotówką, do rąk notariusza lub na rachunek bankowy kancelarii notarialnej.

Pobrane opłaty notariusz przekazuje, dokonując wpłaty na rachunek bankowy sądu rejonowego właściwego do rozpoznania wniosku o wpis do księgi wieczystej lub bezpośrednio w kasie tego sądu. Wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej od wniosku o wpis do księgi wieczystej regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90 poz. 594 z późn. zm.).

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone każdorazowo na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 237).

Udogodnienia


Parking

Bezpośrednio przed budynkiem Kancelarii oraz wzdłuż sąsiadujących ulic dostępne są liczne miejsca parkingowe. Dodatkowo, w bliskim sąsiedztwie, znajduje się kilka parkingów. Szczegółowe informacje na temat możliwości zaparkowania oraz mapa z oznaczonymi parkingami i miejscami parkingowymi znajduje się w sekcji dojazd.


Wi-Fi

Dla klientów zapewniamy bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu. Strony transakcji mogą wykonać płatności wynikające z zawieranych czynności notarialnych (np. zapłata ceny przy zakupie mieszkania) zarówno na własnym sprzęcie komputerowym, jak i na udostępnionym przez pracowników Kancelarii.


Osoby niepełnosprawne

Budynek w którym znajduje się Kancelaria przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Zadaszone wejście do budynku dostępne jest bezpośrednio z ulicy. Wewnątrz znajduje się winda z głośnikiem, przystosowana także dla osób niewidomych. W przejściach nie ma progów, zaś korytarze są odpowiednio szerokie.

Przy wejściu głównym dostępne są 2 wydzielone stanowiska parkingowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem sąsiednim (Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach) znajdują się kolejne 2 miejsca parkingowe wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.


Dzieci

Z myślą o dzieciach stworzyliśmy miejsce przyjazne maluchom. Wyodrębniona przestrzeń znajduje się w sekretariacie Kancelarii. Dzieci mają do dyspozycji przystosowany stolik i dwa krzesełka (bez ostrych kantów i krawędzi). Dostępne są różne zabawki (m.in.: klocki, układanki edukacyjne, samochodziki czy obrazki do kolorowania).


Terminal

Kancelaria przyjmuje płatności kartami płatniczymi.


Dojazd


40-084 Katowice, ul. Opolska 17-19

Mapa dojazdu do notariusza w Katowicach

Parkingi i miejsca parkingowe

Komunikacja miejska

bus
tram

W pobliżu kancelarii znajdują się liczne przystanki autobusowe i tramwajowe. W 2-3 minuty można dotrzeć do następujących przystanków:

przystanek: Katowice Plac Wolności
kliknij by przejść do listy linii autobusowych i tramwajowych

przystanek: Katowice Sobieskiego
kliknij by przejść do listy linii autobusowych i tramwajowych

Bezpośrednie sąsiedztwo komunikacji miejskiej pozwala szybko dotrzeć do wszystkich dzielnic Katowic: Brynów, Bogucice, Burowiec, Podlesie, Dąb, Dąbrówka Mała, Giszowiec, Janów, Józefowiec, Kostuchna, Koszutka, Ligota, Murcki, Nikiszowiec, Ochojec, Osiedle Tysiąclecia, Osiedle Witosa, Panewniki, Piotrowice, Szopienice, Wełnowiec, Załęże, Zarzecze czy Zawodzia.

Komunikacja miejska umożliwia także łatwy i bezpośredni dojazd do następujących miast ościennych: Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Zabrze.

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Dowiedz się więcej.